Vixxi, s.r.o.

Danielova 627,

946 39 Iža/SK

IČO: 45901201

DIČ: 2023154892

IČ DPH: SK2023154892

Zapísaná: 

oddiel: Sro, Vložka: 27887/N

info@vixxi.eu

+421907244821

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Skaličan

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vykonal objednávku.  Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.

1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v e-shopena internetovej stránke www.vixxi.eu. Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku „Do  košíka“ nachádzajúcu sa u ceny produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo nákupného košíka, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.vixxi.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.vixxi.eu, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

2. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Náklady na prepravu tovaru vrátane prepravy tovaru uskutočňovanej v súvislosti s reklamáciou alebo vrátením tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci. Kúpna cena zahŕňa náklady na balenie tovaru pre účely jeho doručenia kupujúcemu. Náklady spojené s vynesením tovaru, odstránením obalov tovaru a likvidáciou odpadu vzniknutého v súvislosti s obalom dodaného tovaru, montážou tovaru alebo jeho uvedením do prevádzky, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby kupujúcemu neposkytuje.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Zľavy nie je možné kombinovať a vždy je aktívna najvyššia zľava, ktorá je v ponuke. Ak je ponúkaná napríklad zľava 10% a pre zákazníka je zľava napr. 3%, aktívna je len zľava 10%.

3. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní prostredníctvom externého prepravcu. Predávajúci je povinný do 7 dní od vytvorenia objednávky, zaplatenia za tovar/službu dodať tovar. Dodanie môže byť dlhšie podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností a v čo najkratšom čase.

Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo). Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a UPS dostane kupujúci spolu s tovarom.

4. Vrátenie tovaru

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar rozhodne kupujúci vrátiť, kontaktujte predávajúceho telefonicky, emailom alebo vyplnením formuláru v eshope.

Tovar kupujúci pošle na nižšie uvedenú adresu cez akúkoľvek prepravnú spoločnosť. Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar, ktorý vraciate, však musí byť v takom stave, aby ho bolo možné predať iným zákazníkom. Musí byť nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale. Výrobky predané „na objednávku“ sa nevracajú. O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar Vás budeme informovať.

Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar bez poštovného. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru: (menšie balíkové zásielky)

VIXXI, s.r.o.

Danielova 627,

946 39 Iža, SLOVAKIA

Adresa pre vrátenie tovaru: (nadrozmer)

Mimera Europe s.r.o.

Diaľničná cesta 5143/28,

903 01 Senec, SLOVAKIA

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu vzniknutú pohľadávku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru prevodom na účet.

Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa Vám vráti naspäť. Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom!

5. Neprevzatie tovaru

V prípade, že si zákazník tovar nepreberie do 5 dní, pri jeho ďalšom prípadnom budúcom nákupe, máme právo upraviť podmienky platby a to zamedzením spôsobu platby na dobierku. Do faktúry mu budú zarátané aj poplatky vzniknuté z predošlej neprebratej objednávky (poplatok, ktorý musíme uhradiť pri vrátení zásielky). Po pripísaní sumy na náš účet bude objednávka okamžite expedovaná.

6. Zrušenie objednávky, prevzatie objednávky a nezaplatenie

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu na info@vixxi.eu alebo telefonicky na 0907 244 821. V prípade, že predávajúci nedokáže z akýchkoľvek dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní.

7. Všeobecné reklamačné podmienky

Tovar má spravidla záručnú dobu 24 mesiacov pokiaľ nie je inak upravená. Tovar, ktorý bol reklamovaný 3x za tú istú vadu, je predávajúci povinný dať kupujúcemu nový výrobok prípadne plnú finančnú náhradu.

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

*je predložený záručný list,

*je predložený doklad o zaplatení,

*tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby alebo nálepky atď.)

Reklamačný formulár k stiahnutiu. Tovar po doručení prepravnou službou je kupujúci povinný okamžite otvoriť a skontrolovať stav výrobkov. V prípade poškodenia je treba balík okamžite reklamovať u kuriérskej spoločnosti. Je doporučené otvoriť zásielku ešte pred kuriérom. V prípade poškodenia, skontrolujte úplnosť balíka a urobte z neho foto záznam. V takýchto prípadoch sa spojte s predávajúcim a spoločne dokončíme reklamáciu. Reklamácie neprijímame telefonický, len písomnou formou (poštou alebo mailom, s fotoprílohou).

V prípade, že reklamujete výrobok zakúpený spol. Vixxi, s.r.o. je automatický zodpovedná spoločnosť Vixxi, s.r.o., ktoré akceptujú dĺžky a reklamačné podmienky od spol. Vixxi, s.r.o.!

8. Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...).

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vixxi.eu